پاینده ایـــران                                              ای آفریدگار پاک

                                                                    تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

 

 

 

زنده باد استقلال و آزادی

 

جنرال کونسول (کنسول روسیه در تبریز)

    من می خواهم هفت دولت به زیر بیرق ایران بیاید ، من زیر بیرق بیگانه نروم

                                                                                                       ستارخان

 

هم میهنان!

 

        یکی از روزهای تاریخی ما بیست و یکم آذرماه 1325 خورشیدی روز نجات آذربایجان و تحقق کارساز یگانگی ملت ایران است . برای نسل جوان و استقلال طلب ایران که هم اکنون در سراسرمیهن ، آزادی و مردم سالاری را فریاد کرده و می کنند ، واقعه آذربایجان نه تنها بیش و کم در ابهام قرار دارد  بلکه  عاملان وابسته به بیگانه با تبلیغات نادرست وحدت ملی و فرهنگی جامعه بزرگ ایران را در معرض خدشه و خطر قرار داده اند .

در دوره معاصر از زمان  هجوم روسها و جنگهای آنها در دوره ناتوانی حکومت در ایران که قفقاز به صورت منطقه های کوچک  خان نشین ، ملک نشین و سلطان نشین محلی درآمده بود یکی پس از دیگری زیر سلطه ی روسیه تزاری قرار می گرفت و سر انجام پس از جنگ های نابرابر که دسیسه های استعماری بریتانیای کبیر نیز در آنها دیده شده است ، برپایه معاهده های ننگین گلستان و ترکمانچای، آذربایجان نیز زیان های فراوانی را تحمل کرد و با تمام قدرت نه تنها  زیر سلطه تزارها و عثمانی ها در همآ هنگی با سیاست های متجاوزانه انگلستان قرار نگرفت بلکه پس از تهران بزرگترین و قدرتمند ترین  کانون مبارزه با استعمار و استبداد و خودکامگی حکومت شد و براستی پرچمدار آزادیخواهی و مردم سالاری ایران به شمارآمد و در این مورد میتوان از سرداران بزرگ چون ستارخان و باقرخان و شیخ محمد خیابانی و صدها مجاهد ان مبارز و میهن پرست دیگر که همه از قهرمانان پرافتخار ایرانزمین  یاد کرد که در آسمان تابان آذربایجان طلوع کرده اند و استقلال میهن عزیز را صمیمانه پاسدار و نگهبان بودند .   

توطئه

     وزیران خارجه سه دولت متجاوز روس ، انگلیس و آمریکا در مسکو (کمسیون سه جانبه) با ارائه طرحی در دیماه 1324 خورشیدی که یادآور قراردادهای  1907 و 1919 میلادی (تقسیم ایران به مناطق تحت نفوذ) بود به رستاخیز ملی که علیه جنگ افروزان بیگانه پدید آمده بود شدت بیشتری دادند و مردم هوشیار ایران به درستی دریافتند که دولت های متجاوز قصد تجزیه ایران را داشته و در برابر قلدری های روسیه در پدید آوردن حکومت پوشالی پیشه وری ، آنها نیز خواهان سهم  خود در دیگر مناطق ایران هستند که با انتشار بیانیه پیشوای نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق در خصوص توطئه  تجزیه ایران و فرقه پوشالی دموکرات آذربایجان بر مبارزه و مقاومت خود با عوامل سرسپرده حکومت پوشالی افزودند و بالاخره روز 19آذر 1325 قوای مرکزی برای بیرون راندن اشغال گران وارد آذربایجان شد و در پناه مردم آذربایجان ، همان دلاورانی که همواره نگاهبان مرز و بوم ایران بودند به پیشروی ادامه دادند و روز بیست و یکم آذر پس از یکسال ، حکومت پوشالی و غائله شوم بیگانه ساخته فرقه ضد مردمی پایان یافت و

پیشه وری و غلام یحیی و گروهی از سران دست نشانده کا.گ.ب به روسیه فرار کردند و بسیاری از متجاوزان به حقوق مردم دستگیر و زندانی و به سزای اعمال خود رسیدند و مردمی که همواره از استقلال و همبستگی تاریخی خود پاسداری کرده بودند ، به شهادت همه ناظران بی طرف جهانی ، آن چنان به وجد

و سرور پرداختند که در مقام مقایسه همانند آن را فقط  شادی  مردم  پاریس پس از خروج ارتش متجاوز نازیها نوشته اند   .     

هم میهنان !

        بی تردید برنامه های از پیش تعیین شده بیگانگان در جداسازی هر بخشی از میهن و ایجاد اخلال وتزلزل در کردستان ،خوزستان، بلوچستان و... به همان فرجام خواهد رسید که توطئه های شوروی سابق در آذربایجان با آن روبرو شد. اگر درآن روزگار روسیه با روش های مزدور پذ یری درآذربایجان فتنه انگیزی کرد ، باهوشیاری و جانفشانی مردم روبه رو شد و همه دسیسه های آنان در دریای خروشان نهضت

ملی ایران نابود گردید . در روزگار ما نیز اگر متجاوز و جهان خواری بخواهد در درون مرزهای میهن در خلیج فارس ،دریای مازندران ،آذربایجان ،کردستان ، خوزستان و حتی در برون مرزهای استعمار ساخته

کنونی ایران علیه منافع و مصالح ایران دسیسه و فتنه انگیزی کند با نشان های درخشانی که جامعه بزرگ ما از پدید آمدن منش بزرگ و گسترده ملت گرایی، آزادیخواهی آشکار ساخته به تحقق وضع مفتضحانه تری

از دولت پوشالی فرقه به اصطلاح دموکرات خواهد داشت .     

ایران متعلق به همه قوم های ایرانی است ، ثروت نفت و همه محصولات ودستاوردها ی جامعه ازآن همه منطقه های ایرانی نشین است به همین دلیل توسعه اقتصادی و رشد فرهنگی و فراهم آوردن شرایط  پیشرفتهای آموزشی و بهداشتی درهمه استانهای کشور باید درهم آهنگی کامل تحقق ایرانشمول داشته باشند.

حزب ملت ایران  با اعتقاد کامل به تمامیت ارضی کشور و استقلال همه جانبه آن حقوق انسانی و قومی و آیین مردم ایران را در همه منطقه ها واستانهای کشور بادیده احترام وتکریم می نگرد وآداب ورسوم وگویش های هرقوم وتیره ای راچون شاخه های پربار درخت کهن بنیاد فرهنگ وتمدن ایران به شمار می آورد ودرپاسداری ازآن درمسیر آمیختگی و یگانگی ملت سرفراز ایران و بالندگی میهن کوشش های خود راچون گذشته ادامه خواهد داد .     

حزب ملت ایران  با باورمندی به این شعار جاودانه که همه جای ایران سرای همه ایرانیان است میراث فرهنگی و تمدنی واقتصادی کشوررا از آن همه مردم ایران می داند . 

حزب ملت ایران  نواهای شوم ضد ملی بیگانگان و عاملهای گوناگون آنان را که جای جای میهن با دسیسه های رنگارنگ تجزیه طلبی ، گهگاه به گوش می رسد را محکوم می کند و به فرمان تاریخ و فرهنگ پربار ایرانزمین با همه مردم آزادیخواه و استقلال طلب ایران درپدید آوردن آینده درخشان ملی خواهد کوشید .

 

حزب ملت ایران قراردادهای ننگین و استعمارساخته ترکمانچای و گلستان را مورد پذیرش ملت ایران نمیداند و خواستار الغای رسمی این قرارداد و باز پس گیری مناطق جدا شده از ایران میباشد .  

 

 

درود به هموطنان مبارز و آزادیخواه آذربایجان قهرمان

 

استوار باد همبستگی همه قوه های ایرانزمین

 

پیروزباد یگانگی ملی و پیوند همه ایرانیان بر پایه نظام پویای مردم سالاری و عدالت گستر

 

 

   دبیر خانه حزب ملت ایران

                                                                                      

                                                                           

 

 

        بیست و یکم آذر 1385 خورشیدی