فتنه دیگری در راه است!

 

کوروش گلنام

 

 

در روزهای گذشته شاهد رویدادهای شگفتی در ایران بوده ایم که چون زنجیری به هم وابسته بوده وخبر از فتنه بزرگی علیه جنبش آزادی خواهانه مردم دارد. سه مورد مهمی که در این چند روز شاهد آن بوده ایم از این قرار است:

1 ـ تلویزیون حکومت با نشان دادن پاره کردن ولگد مال کردن عکس خمینی، هیاهویی به راه انداخته است و "وا اماما" سر داده است. همه چیز نشان از یک برنامه ساختگی برای به بیراهه کشاندن سمت و سوی جنبش مردم دارد که دقیقن مرکز فتنه یعنی رهبر، بیت او و دولت ساخته کودتای او را نشان گرفته است. آنان می خواهند هم توجه را از رهبر بی آبرو، به خمینی و اهانت به او متوجه سازند و هم با این بهانه به تحریک احساسات ساده دلان فریب خورده پرداخته، زمینه سرکوب گسترده تری را فراهم کنند. کودتاچیان، این دشمنان مردم، هم چنان دچار خام پنداری های خود هستند وهنوز نیز گمان می کنند که با این نمایش های مبتذل می توانند مردم را به گمراه بکشانند.

2 ـ شگفت آور تر از این نمایش، انتشار بیانیه ای بنام گروهی از فرماندهان و پرسنل ارتش است(1)که با وجود آن که اگر حقیقی بود بر زمینه ای درست استوار بود ولی چنان ناشیانه تهیه شده است که نمی توان بی شک وگمان با آن بر خورد نمود.

در باره این بیانیه توجه خوانندگان را به نکته های زیر جلب می کنم:

الف: متن به راحتی منتشر شده و حکومت تا کنون کمترین برخوردی با آن نکرده است.

ب: خطاب اصلی بیانیه به " آن دسته از تحميل شدگان به سپاه" است که روشن نیست کیستند و از سوی چه کس یا کسانی به سپاه تحمیل شده اند. سخنی از رهبر، کودتا و دولت کودتا در بین نیست.

پ: متن بیانیه زبانی کاملن "سکولار" دارد و جز چند واژه"دفاع مقدس" و "شهدا" هیچ واژه مذهبی درآن به کار نرفته است. از"دفاع مقدس دوشادوش برادران سپاه" می گوید ولی حتا یک واژه در باره "اسلام" "جمهوری اسلامی"، "رهبر"، "مقابله با دشمنان اسلام" و "دفاع از حکومت" که به دلیل وضع موجود و تبه کاری و درندگی حکومت و جیره خواران آن در هر متنی حتا از سوی مخالفان نیز باید باشد، وجود ندارد. باور به "دفاع مقدس" هیچ هم خوانی با متن ندارد.

تـ چنان از خیانت و تجاوز و تعدی به ملت نوشته اند که گویا در این سی سال در خواب بوده و ندیده اند که چنین جنایت ها در این حکومت هر روز رخ داده است! گویا اینک و برای نخستین بار است که شاهد چنین رذالت هایی از سوی حکومت هستند. چرا چنین زمانی برای انتشار این بیانیه گزیده شده است؟ چرا در این نزدیک به شش ماه پس از کودتا و این همه جنایت و سرکوب هر روزه چنین بیانیه ای منتشر نکرده اند؟ در بیانیه شدیدن اخطار می دهند که:"شديدا اخطارمی کنيم که اگر از راه رفته بازنگردند، خود را با واکنش جان برکفان ارتش مواجه خواهند ديد" و پس از سه دهه سرکوب مردم وسیله حکومت، اینک می گویند:

"ارتش خود را پناه ملت می داند و هيچ گاه به خواست سياستمداران برای سرکوب مردم تن در نداده است."

آیا به راستی ارتش در این سی سال چنین بوده وچنین کرده است؟

ث ـ مهمترین نکته ولی در نام بردن از مکان های خدمت انتشار دهندگان بیانیه مشکوک است. نخست به این چند نمونه از محل خدمت پرسنل منتشر کننده بیانیه توجه بفرمایید:

جمعی ازفرماندهان وپرسنل گروه سی وسه توپخانه اصفهان""

"جمعی ازاساتيد ومسئولين دانشگاه افسری امام علی(ع)"

"جمعی ازپرسنل ومسئولين ستاد فرماندهی کل ارتش"

همه ما با سیستم امنیتی و درنده خویی حکومت اسلامی آشنایی کامل داریم. آیا پذیرفتنی است که این دستگاه های گوناگون و پیچیده امنیتی ای که پیرو هیچ قانونی چز فرمانبرداری از تبه کاران در ازای پاداش و مقام نیستند، نتوانند به سادگی "جمعی از فرماندهان گروه سی وسه توپخانه اصفهان" را شناسایی کنند؟ مگر گروه سی وسه توپخانه اصفهان چند تن فرمانده و چه شماری پرسنل دارد؟ "جمعی ازاساتید و مسئولین دانشگاه افسری امام علی" چطور؟ و روشن تر از همه "جمعی از پرسنل و مسئولین ستاد فرماندهی کل ارتش" است. مضحک نیست؟ در آن دانشگاه و این ستاد چه شماری استاد، پرسنل، مسئول و فرمانده وجود دارند؟ نمی توان آنان را یافت؟ آیا هیچ آدم دانایی در چنین حکومت نادان و بی خرد وخونریزی، چنین بیانیه ای را با چنین آدرس های آشکاری منتشر می کند آن هم از درون ارتش جمهوری اسلامی که کنار هر مهره مهمی یک امنیتی و جاسوس نشانده اند؟

پرسش و گمان ها باز هم بیشتر است. این بیانیه از دید نگارنده چند هدفه تهیه دیده شده است:

ـ با متنی کاملن سکولار وغیر مذهبی می خواهد اطمینان مخالفان را به جدی بودن و مخالف بودن خود با حکومت جلب کند و با همین انگیزه از واژه هایی سود برده است که در دوران پیش از انقلاب به کار برده می شدچون " ارتش پناه ملت" و یا "دفاع ازشرف وآبرو و حيثيت وجان و مال ملت ايران".

این کوشش برای جلب اطمینان و اعتماد رو به دو سو و با دو هدف دارد. هم جلب اعتماد هواداران جنبش که بیشترین شمار مردم هستند تا راهی برای نفوذ در آنان بیابند(حتمن کانال های تماسی را هم تهیه دیده اند) و هم برای کشاندن مخالفان حکومت در ارتش و سپاه به سوی خود که بیشترین شمار بدنه های ارتش و سپاه و گروه هایی از فرماندهان در هر دو ارگان را در بر می گیرد. اگر این گروه پر شمار در ارتش و سپاه در تماس با به اصطلاح انتشار دهندگان این بیانیه قرار بگیرند، آن زمان است که به سادگی شناسایی شده و پاک سازی های گسترده و شاید خونینی انجام خواهد گرفت. بنا بر آن چه آمد، این بیانیه می تواند زمینه اجرای یک کودتای این بار بسیار گسترده تر، خونین تر و بسیار خشن تر باشد.

3 ـ اگر به انتشار شایعه نزدیک بودن بازداشت موسوی( وشاید کروبی هم) و هشدار سایت "کلمه" وابسته به موسوی و هواداران به مردم برای آمادگی در برابر اجرای توطئه ای توجه کنیم، آخرین حلقه تا کنونی زنجیر و پیوستگی این سه رویداد به یکدیگر را خواهیم دید.

ولی جوانان، دانشجویان، همه دیگر کوشندگان و مردم آزادی خواه ایران با پیشینه این حکومت و نیرنگ های آن دیگر به خوبی آشنا بوده و به ویژه در این نزدیک به شش ماه خود آشکارا، از نزدیک و به چشم خود شاهدی بر آن بوده اند. مردم از نادرستی ها و آلودگی های پاک ناشدنی بر دامان حکومت و کارگزاران آن آگاه بوده و کاملن هشیار هستند و در دام های گوناگون هر روزه ولی کودکانه ونابخردانه آقایان نخواهند افتاد. دام ها و برنامه ریزی های ساختگی ای که همیشه نیز دم خروسی در آن نمایان است وبه زودی نیز افشا می شود. مردم اینک توطئه های حکومت را به ضد خود مبدل خواهند کرد. همآن گونه که در برخورد با کودتا ی ننگین چنین کردند. کودتاچیان چنان پندارهای ساده و نادرستی در باره انجام کودتای خود داشتند که با اعتراض کوبنده مردم، دست خوش نابسامانی و سرگردانی شدند.

کودتای احتمالن تدارک شده دیگر نیز

با توجه به خشم و اعتراض های فزاینده مردم،

با توجه به تجربه ای که ازمبارزه در برابر سرکوب و تجاوز در به ویژه شش ماه گذشته به دست آورده اند،

و سر انجام با توجه به اگاهی های بسیار بیشتر ی که از میزان توانایی های خرد کننده خود به هنگام هم گامی وهم راهی با یکدیگر به دست اورده اند،

این باربا شکستی به مراتب سخت تر وشرم آورتر از گذشته روبرو خواهد شد و مردم سخت تر از گذشته به رویارویی با آن بر خواهند خواست . اگر چنین شود، هیچ روشن نیست که سرانجام کار به کجا رسیده و سر نوشت رهبر و دولت کودتایی او به کجا بیانجامد. مردم نشان داده اند که تا رسیدن به حق و آزادی خود دیگراز پای نخواهند نشست. اجرای کودتایی دیگر، پایان زندگی ننگین حکومت را باز هم نزدیک تر می کند. کودتاچیان هنوز هم نمی خواهند بپذیرند که مردم از این حکومت بیزارند. نمی خواهند بپذیرند که مردم بی شمارند، بر حقند و بنا بر این حتمن پیروزند!

 

پا نویس:

1ـ متن بیانیه که در گویا نیوز (وسایت هایی دیگر) آمده است در آدرس زیر:

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/12/097430.php