160 نقشه اسلامي و اروپايي حقانيت خليج فارس را ثابت مي‌كنند

تبریز نیوز

ديده بان ايران - ديده بان حقوق بشر

 

 

تبریزنیوز:سرویس خلیج همیشه فارس: كتاب وصف خليج‌فارس در نقشه‌هاي تاريخي با معرفي 40 نقشه اسلامي و 120 نقشه اروپايي سعي بر اثبات حقانيت نام خليج فارس دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس، كتاب وصف خليج‌فارس در نقشه‌هاي تاريخي نخستين كتاب از مجموعه اسناد و مدارك خليج‌فارس است كه معاونت پژوهشي بنياد ايران‌شناسي همزمان با روز ملي خليج‌فارس آن را منتشر كرده است.
اين كتاب مجموعه‌اي از نقشه‌هاي مختلف با محوريت موضوع و نام خليج‌فارس از سراسر جهان در طي دوران‌هاي مختلف تاريخي و شيوه‌هاي گوناگون نقشه‌نگاري است.
اين اثر با صراحت درباره نام و نشان خليج‌فارس، بر پايه اسناد جغرافيايي مشهور، مسلم و مستند سخن مي‌گويد.
كتاب وصف خليج‌فارس در نقشه‌هاي تاريخي غير از مقدمه سه بخش اصلي دارد.
در بخش نخست مكتب‌هاي مختلف نقشه‌نگاري حوزه اسلامي و اروپايي در يك دسته‌بندي منسجم ارائه شده است.
در بخش دوم، نقشه‌هاي حوزه‌هاي اسلامي- اروپايي با توصيف دقيق حوزه جغرافيايي خليج‌فارس در هر نقشه آمده است. در اين بخش نام نقشه‌نگار، سال ترسيم نقشه و محل چاپ آن نيز آمده است.
نام خليج‌فارس و كرانه‌هاي شمالي و جنوبي آن به منظور بيان دقت نقشه‌نگار در تك‌تك مكان‌ها مشخص شده است. باي اولين بار در جهان تمامي نام‌هاي قيد شده در هر نقشه با نام‌هاي كنوني مطابقت داده شده و سير تغيير نام و ويژگي خاص منطقه درج شده است. در اين ميان مكان‌هايي كه اثري از آنها بر جاي نمانده نيز مشخص گرديده است.
در بخش پاياني اين كتاب نـام نقشه‌ها، ضبط نام خليج فارس به زبان‌هاي گوناگون، نام مؤلفـان و نقشه‌نگاران حوزه‌هاي نقشه‌نگاري اروپايي، فهرست مآخذ نقشه‌ها، فهرست نقشه‌هايي كه بازسازي و يا براي اولين بار چاپ شده‌اند و فهرست شخصيت‌ها و مكان‌ها آمده است.
چند ويژگي اين كتاب باعث شده اين اثر با ساير اطلس‌ها متمايز باشد.
از ميان صدها نقشه كه همگي واقعيت نام خليج‌فارس را در خود داشته‌اند، نقشه‌هايي انتخاب شده‌اند كه از كيفيت و وضوح بيشتري برخوردار بودند.
نقشه‌هاي تاريخي اروپايي از 1477 ميلادي / 882 قمري هم‌زمان با افول فن نقشه‌كشي نزد جغرافي‌دانان مسلمان شروع مي‌شوند و تا 1910 كه شيوه نقشه‌كشي نو شروع مي‌شود، پايان مي‌يابند.
بدين‌ترتيب از تمام مكتب‌هاي نقشه‌نگاري بطلميوسي، اسلامي و اروپايي، بهترين نمونه‌ نقشه‌ها انتخاب شده‌اند.
40 نقشه اسلامي و 120 نقشه اروپايي (بطلميوسي) در اين كتاب معرفي مي‌شوند.
در كنار تحقيق كتابخانه‌اي براي بررسي و تعيين نام‌ها و تلفظ‌ اسامي براي اولين بار از محققان بومي كرانه‌هاي خليج‌فارس (هر منطقه يك نفر) استفاده شده، تا درست‌ترين و منطبق‌ترين اطلاعات گردآوري شود.
از نسخ خطي موجود در مراكز اسناد و كتابخانه‌هاي دولتي، خصوصي و منابع دست اول در حد امكان بهره گرفته شده است.
در اين مجموعه تلاش شده است تا اشتباهات و كمبودها برطرف و شناسنامه‌اي صحيح از نام طراح، سال ترسيم نقشه، منبع و مآخذ هر يك ارائه شود.

پایان.